top of page

เกี่ยวกับเสือบิน

นํ้าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว
 ตราเสือบิน คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท ไทยอุดมอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ซึ่งเริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 ก่อตั้งโดย นายบักเท้ง แซ่ตั้ง คนไทยเชื้อสายจีน ที่มีพื้นเพเดิมประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลางจำหน่ายเครื่องปรุงอาหาร ระหว่างการเดินทางย้ายถิ่นฐานจากประเทศจีนตอนใต้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยเรือสำเภาจีนในปี พ.ศ. 2488 นายบักเท้งได้พบกับพื้นที่สวนมะพร้าวในจังหวัดสมุทรปราการ (ที่ตั้งของโรงงานในปัจจุบัน) ทำให้เกิดความคิดต่อยอดในการนำน้ำตาลจากดอกมะพร้าวมาแปรรูปเป็นน้ำส้มสายชูหมัก เขาได้นําภูมิปัญญา
การหมักน้ำส้มสายชูด้วยไหดินเผาโบราณแบบจีนมาประยุกต์ใช้ ด้วยคนจีนนิยมบริโภคน้ำส้มสายชูหมักจากไหดินเผา เพราะทำให้น้ำส้มสายชูหมักที่ได้ มีรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ 

เขาเริ่มธุรกิจด้วยการสั่งไหจำนวนกว่าหมื่นใบมาจากจังหวัดราชบุรี สั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อสร้างโรงงาน เและจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพื่อผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากวันนั้นบริษัท ไทยอุดมอุตสาหกรรมอาหาร ค่อยๆ เติบโตไปพร้อมกับการขยายฐานลูกค้า ที่มีตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็น ไปจนถึงอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องปรุง ช่วงการบริหารงานในรุ่นที่ 3 ของนาย ชาญชัย การผลิตของโรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด บริษัทจึงได้ขยายพื้นที่การผลิตน้ำส้มสายชูหมักให้เต็มพื้นที่ของที่ตั้งโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ และจากเดิมที่ทำเกษตรกรรมผลิตน้ำตาลจากดอกมะพร้าวในบริเวณโรงงาน ก็ได้ย้ายไปยังอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่นั้นมา

 

จากวันแรกจนถึงปัจจุบัน บริษัท ไทยอุดมอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ยังคงยืนหยัดอยู่ในพื้นที่ก่อตั้งเดิม และยังคงรักษารูปแบบการผลิตน้ำส้มสายชูด้วยวิธีหมักไหแบบดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการผสมผสานนวัตกรรมเครื่องจักรเพื่อเพิ่มมาตรฐานการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปี

ในการผลิตนํ้าส้มสายชูหมักแบบดั้งเดิม

ส่งต่อความชำนาญ 3 รุ่น

no1 founder.png

นาย บักเท้ง แซ่ตั้ง 

(พ.ศ.2490 - 2508)

ผู้ก่อตั้ง

no 2.png

นาย บุญชัย รัตน์พงษ์โสภิต 

(พ.ศ.2508 - 2525)

ผู้บริหารรุ่นที่ 2

no3 mydad.png

นาย ชาญชัย รัตน์พงษ์โสภิต 

(พ.ศ.2525 - ปัจจุบัน)

ผู้บริหารรุ่นที่ 3

3 generations

3  สิ่งที่เสือบินเชื่อมั่น

what we believe

1

วัฒนธรรมการหมักแบบดั้งเดิม

เรายึดมั่นในวิธีและกระบวนการหมักแบบดั้งเดิมมาตลอด 80 ปี ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาคุณภาพของนํ้าส้มสายชูหมักที่เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติในภาชนะไหดินเผา ที่ให้กลิ่นและรสอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้คงอยู่
 และรักษาคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเอาไว้ ถึงแม้ระบบการผลิตโดยใช้เครื่องจักรจะสามารถเพิ่มผลการผลิตได้เป็นปริมาณมาก แต่ก็ไม่สามารถทดแทนความเชี่ยวชาญของคนและรสสัมผัสที่ได้จากการหมักแบบดั้งเดิมได้ 

2

วัตถุดิบคุณภาพ ชุมชน และความยั่งยืน

คุณภาพของวัตถุดิบ คือหัวใจสำคัญของรสชาติอาหารและเครื่องปรุง เราจึงได้ซื้อพื้นที่ปลูกมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรักษาคุณภาพของมะพร้าวที่ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (Non-GMO) สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดท้ังปี เพียงพอต่อความต้องการและตรงตาม
มาตรฐานสําหรับการผลิต และเพื่อพัฒนาความรู้ และสร้างรายได้ในแก่เกษตรกรภายในพื้นที่ เพราะเราเข้าใจดีว่าธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างต้องพึ่งพาความรู้ความสามารถของคน การสร้างองค์ความรู้ และการจ้างงานอย่างยุติธรรมจะสามารถทำให้ธุรกิจทุกขนาดดำเนินไปได้ด้วยความยั่งยืน

3

มาตรฐานและความปลอดภัย

ในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิตอยู่ภายใต้ระบบมาตรฐาน ที่มีการบันทึกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ ตรวจสอบสินค้า และสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบทางเคมีและชีวภาพ โดยห้องปฏิบัติการทั้งภายในและนอกบริษัท ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภคในความสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานของทุกล็อตการผลิต ในส่วนของความปลอดภัยของพนักงาน เรามีอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น แว่นตา ผ้าปิดปาก และถุงมือ ไปจนถึงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำทุกปี

กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

อุตสาหกรรม

ร้านอาหาร

ผู้บริโภครายย่อย

Clients

การันตีมาตรฐานการผลิต

มาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุข

GMP Certificated ในระดับดีเยี่ยม จากสถาบัน วว.

Non-GMO ผลการวิเคราะห์วัตถุดิบประจําปี จากห้องปฏิบัติกลางแห่งประเทศไทย

bottom of page